Άρθρα

“Think before you speak. Read before you think.”
Fran Lebowitz

Η δυνατότητα χρήσης του .ελ domain είναι γεγονός !

Κατόπιν δημοσίευσης  στην εφημερίδα της κυβερνήσεως από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, έχει αλλάξει ο κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρωv (domain names).

 Πλέον υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης και διαχείρισης των .ελ domains!

Δηλαδή Ονομάτων Χώρου με την κατάληξη .ελ.

Η έναρξη λειτουργίας των νέων αυτών ελληνικών .ελ domains θα καθορισθεί με νέα απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ. Από την ημερομηνία αυτή θα δοθεί ένα διάστημα 3 μηνών κατά το οποίο οι ιδιοκτήτες ήδη κατοχυρωμένων έως τότε .gr domain θα έχουν προτεραιότητα στην κατοχύρωση του ίδιου ή ομόγραφου domain με  την .ελ κατάληξη.

Ομόγραφα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ είναι τα Ονόματα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων. Δηλαδή  mepa.gr και μέρα .gr αν τα δούμε σε κεφαλαία μορφή MEPA.gr.

Μέσα σε αυτό το πρώτο τρίμηνο:

  • Αν το κύριο και ομόγραφο .gr domain έχουν διαφορετικό ιδιοκτήτη κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει το .ελ domain.

(π.χ. στην περίπτωση που το eugenia.gr και ευγενηα.gr έχουν διαφορετικό ιδιοκτήτη, κανείς δεν έχει το δικαίωμα κατοχύρωσης των .ελ domains ευγενηα.ελ  ή eugenia.ελ).

  • Αν πρόκειται για .gr domain τρίτου επιπέδου (της μορφής δηλαδή .com.gr, κλπ.) και του ίδιου domain .gr αλλά κατοχυρωμένου σε διαφορετικό ιδιοκτήτη, προτεραιότητα και δικαίωμα κατοχύρωσης του ομόγραφου .ελ domain έχει ο ιδιοκτήτης του .gr domain.
  • Αν θέλουν το ομόγραφο .ελ domain ιδιοκτήτες που έχουν και οι δύο domain τρίτου επιπέδου, προτεραιότητα έχει αυτός που θα προβεί πρώτος σε κατοχύρωση.

Αν το .gr domain και το αντίστοιχο .ελ domain είναι και τα δύο ελεύθερα δεν ισχύουν περιορισμοί στο πρώτο τρίμηνο. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να να κατοχυρώσει το .ελ domain κανονικά, με τα αντίστοιχα στοιχεία ιδιοκτήτη.

Μετά το πέρας του τριμήνου, παύουν να ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί στα .ελ domains και ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο .gr domain ή .ελ domain υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η διάρκεια εκχώρησης κάθε ονόματος χώρου .gr είναι δύο (2) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης καταχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για όνομα χώρου .gr που ενεργοποιήθηκε κατόπιν δηλώσεως του δικαιούχου (ομόγραφο όνομα) το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών ξεκινάει από την υποβολή της δήλωσης καταχώρησης του ονόματος χώρου .gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του.  H Εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους εκχώρησης.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί πως θα επιβάλλεται σε όλους τους καταχωρητές ετήσιο τέλος ύψους εκατό ευρώ (100€). Το εν λόγω τέλος θα εισάγεται αυτόματα στο σύστημα προπληρωμών του Μητρώου την  20η Ιανουαρίου κάθε έτους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 54641

Web: www.vdesigns.gr