Άρθρα

“Think before you speak. Read before you think.”
Fran Lebowitz

Γαλάζιοι επιχειρηματικοί ωκεανοί που περιμένουν να τους ανακαλύψετε !

γράφει η Β.Βαλαβοσίκη – Business Consultant & Marketing Manager

Στην εποχή που διανύουμε η διεθνής αγορά λειτουργεί υπό το καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού σχεδόν σε όλους τους κλάδους και είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ανατροπή των κανόνων του ανταγωνισμού, αφού το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχουν επιχειρήσεις με ισχυρό brand name και με εδραιωμένη θέση στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναδειχθούν μικρότερες επιχειρήσεις ή ακόμη και να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχίας οποιασδήποτε επιχείρησης είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αναφέρεται σε έναν παράγοντα ή ένα σύνολο παραγόντων που είναι ικανό να την ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό και να ωθήσει τους καταναλωτές να την προτιμούν. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να είναι το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία, κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας, η διαδικασία παραγωγής, η διαδικασία παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη και ακόμη πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά προσδίδουν μοναδικότητα στο προϊόν ή την υπηρεσία. Έτσι, κύριος στόχος της στρατηγικής κάθε επιχείρησης πρέπει να είναι η εύρεση και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, φυσικά με απώτερο σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας.

Μία από τις στρατηγικές που θέτουν ως κεντρικό τους στόχο την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, οι αγορές όπου επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός παραλληλίζονται με κόκκινους ωκεανούς, ενώ νέες αγορές που περιλαμβάνουν την προσφορά μοναδικών προϊόντων και χαρακτηρίζονται από μηδενικό ανταγωνισμό παραλληλίζονται με γαλάζιους ωκεανούς.

Η εν λόγω στρατηγική παρουσιάστηκε από τους Kim και Mauborgne το 2004 και ανέδειξε σημαντικά την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να καινοτομήσουν έτσι ώστε να δημιουργήσουν μοναδικά προϊόντα και κατ’ επέκταση νέες αγορές και ζήτηση για νέα προϊόντα. Θεμέλιος λίθος της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών είναι η καινοτομία αξίας, σύμφωνα με την οποία προσδίδεται περισσότερη αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία και εν τέλει δημιουργείται ένα μοναδικό προϊόν. Η δημιουργία γαλάζιων ωκεανών με βάση την καινοτομία αξίας μειώνει τα κόστη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την αξία για τον καταναλωτή. Το γεγονός αυτό κάνει τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών βιώσιμη, αφού από την μία πλευρά ο καταναλωτής απολαμβάνει μεγαλύτερη χρησιμότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή και από την άλλη η επιχείρηση δημιουργεί μία νέα αγορά, στην οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός.

Η εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών, ωστόσο δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, αφού προϋποθέτει συστηματικό και κατάλληλο σχεδιασμό. Οι αρχές που διέπουν την εν λόγω στρατηγική αποτελούν έναν άτυπο οδηγό για την εφαρμογή της, αφού οδηγούν την επιχείρηση στην εύρεση νέων ιδεών με σκοπό τη δημιουργία ενός γαλάζιου ωκεανού. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζει η κατάρτιση ενός κατάλληλου διερευνητικού σχεδίου και ενός ή και περισσότερων επιχειρηματικών καμβάδων. Εξάλλου, εξ ορισμού η καινοτομία και η εύρεση καινοτόμων ιδεών και λύσεων δεν είναι μία εύκολη υπόθεση.

Παρόλα αυτά, ακόμη και εάν η επιχείρηση ακολουθήσει όλη τη διαδικασία πιστά, αφενός ενδέχεται να βρεθεί σε κάποιο αδιέξοδο και αφετέρου ενέχουν κάποιοι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συχνά δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.

Εάν, λοιπόν, έχετε μία καινοτόμα ιδέα που θέλετε να υλοποιήσετε, δεν έχετε παρά να τη συζητήσετε με επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν με ασφάλεια βήμα-βήμα προς την επιτυχία!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 54641

Web: www.vdesigns.gr